ALGEMENE VOORWAARDEN VINEUT

Definities

Klant:  een ieder die een bestelling plaatst bij Vineut, al dan niet via haar website;

Vineut: de wederpartij van de klant en gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Algemeen

1.1            Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met, bestellingen bij en leveringen van Vineut aan een klant. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en te raadplegen via de website. De klant wordt geacht de voorwaarden te hebben gelezen.Op verzoek van de klant wordt een schriftelijk exemplaar van deze voorwaarden toegestuurd.

1.2            De klant accepteert deze algemene voorwaarden op het moment dat hij via deze website een bestelling plaatst.

1.3            Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Als één of meerdere van de algemene voorwaarden in strijd mocht(en) zijn met een dwingende wetsbepaling of wetsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en behoudt Vineut zich het recht voor deze te vervangen door een nieuwe rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

1.4            Vineut behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze leveringsvoorwaarden en de inhoud van haar website en webshop te wijzigen. Niettemin hecht Vineut aan een goede relatie met haar klanten zodat zij ernaar streeft om haar vaste klanten over eventuele wijzigingen vooraf te informeren. 

1.5            Vineut levert niet aan personen jonger dan 18 jaar (of, afhankelijk van het land van herkomst, een andere hogere leeftijd die geldt voor het kopen van alcoholische dranken).

1.6            In geval van strijd tussen de inhoud of uitleg van eventuele vertalingen van deze algemene voorwaarden en de Nederlandse versie, dan zal de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend zijn.

Prijzen

2.1         Alle prijzen op de website zijn weergegeven in Euro’s en zijn prijzen exclusief BTW (al worden de prijzen eveneens inclusief BTW weergegeven), mogelijke andere heffingen van overheidswege en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

2.2         Andere op deze website weergegeven valuta zijn slechts ter indicatie en zijn aan koerswisselingen onderhevig.

Prijswijzigingen

3.1         Aanbiedingen van Vineut  zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Kennelijke fouten en/of verschrijvingen in de aanbiedingen van Vineut, bijvoorbeeld op haar website of in prijslijsten, binden Vineut niet. Vineut behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen te veranderen of in te trekken.

3.2         Vineut heeft te allen tijde het recht prijzen te wijzigen en fouten te corrigeren. Heeft een prijswijziging betrekking op een door de klant gedane bestelling dan kan hij deze desgewenst kosteloos annuleren, zonder dat Vineut aansprakelijk zal zijn voor enigerlei schade die daaruit zou voortvloeien.

BTW/Accijns

4.1         Indien een klant zich niet in Nederland bevindt, is deze te allen tijde zelf (volledig) verantwoordelijk voor de aangifte en afdracht van eventueel verschuldigde BTW en/of accijnzen en/of  invoerrechten in het land van ontvangst.

Beschikbaarheid

5.1         Mocht een product zijn uitverkocht c.q. niet meer leverbaar zijn, dan brengt Vineut de klant hier zo spoedig mogelijk per e-mail van op de hoogte en leidt dit tot annulering van de bestelling, zonder dat Vineut aansprakelijk zal zijn voor enigerlei schade die daaruit voortvloeit. Een eventueel reeds verrichte betaling zal dan in beginsel, tenzij de klant anders aangeeft, worden terugbetaald.

Overeenkomst

6.1         Een overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestelling, gevolgd door een betaling van de bestelling, en nadat Vineut de bestelling schriftelijk heeft bevestigd.

Betaling van de bestelling dient direct na plaatsing daarvan volledig plaats te vinden, te vermeerderen met verzendkosten, op een via de website aangeboden betaalwijze (zoals iDeal, credit card of bankoverschrijving). Alle stappen van dit online proces dienen derhalve met succes te worden doorlopen. Kiest de klant ervoor om de wijn af te halen, dan heeft de klant enkel de mogelijkheid om de bestelling vooraf te betalen of contant bij het afhalen en komt de overeenkomst tot stand met betaling van de bestelling.

6.2         De ontvangstbevestiging van een bestelling wordt per e-mail verzonden op het moment dat de klant de betaling van de bestelling heeft gedaan. Deze bevestiging van de bestelling vermeldt in elk geval de volgende gegevens:

               – het aantal en de bestelde producten;

               – de prijs per product;

               – klantgegevens (als naam, afleveradres, eventueel factuuradres);

               – ordernummer.

Bevat de orderbevestiging onjuiste informatie of is deze onvolledig, dan dient de klant daartegen onmiddellijk en schriftelijk te protesteren.

6.3         Wordt in afwijking van het voorgaande schriftelijk met Vineut overeengekomen dat betaling geschiedt door middel van een factuur, dan dient betaling te geschieden binnen uiterlijk 7 dagen na factuurdatum. Vineut is gerechtigd een dergelijke factuur per e-mail te verzenden. Vineut behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren indien een betaling niet tijdig is ontvangen.

6.4         Alle bestelde zaken blijven eigendom van Vineut totdat alle betalingen volledig door Vineut zijn ontvangen.

Levering en leveringstermijn

7.1         Levering vindt plaats nadat de betaling tijdig en in het geheel door Vineut zal zijn ontvangen.

7.2         Vineut biedt een bestelling binnen 2 werkdagen aan het vervoer-/transportbedrijf aan. De op de website vermelde levertijden zijn louter indicatief (daarvoor is Vineut immers afhankelijk van derden). Vineut is nimmer aansprakelijk voor eventuele geleden schade door vertraging bij levering. De aangegeven levertijd is derhalve nimmer als fatale termijn te beschouwen, tenzij dit expliciet en schriftelijk tussen Vineut en de klant wordt overeengekomen.

7.3         Leveringen vinden plaats naar de landen zoals aangegeven op de website van Vineut (zie “informatie verzending”). Leveringen naar de niet vermelde landen vindt enkel op verzoek plaats.

7.4         Leveringen vinden plaats door derde partijen (Vinologix/UPS/DPD et cetera). De keuze van het vervoer-/transportbedrijf is aan Vineut. Vineut maakt daarbij gebruik van internationaal erkende transporteurs met track & trace. Indien de klant specifieke eisen heeft met betrekking tot de verzend- of transportwijze, dan dient zij daarover per e-mail contact op te nemen met Vineut, en dienen daarvoor schriftelijk andere afspraken te worden gemaakt. De gevolgen bij schade zijn in dat geval geheel voor rekening van de klant. Bestellingen die niet kunnen worden afgeleverd worden retour gezonden aan Vineut.

7.5         Vineut verzendt haar bestellingen altijd (all-risk) verzekerd, tenzij de klant aangeeft de bestelling op te willen halen. De kosten voor vervoer zijn aangegeven op de website van Vineut (zie “informatie verzending”).

7.6         Vineut behoudt zich het recht voor om wijnen niet te verzenden onder te hoge of lage temperaturen (omdat de wijnen daarvan schade kunnen ondervinden), tenzij de klant Vineut in dat geval schriftelijk laat weten daarvoor alle verantwoordelijkheid op zich te nemen.

7.7         Bij het ophalen van de bestelling wordt het moment van levering in overleg tussen Vineut en de klant bepaald.

Ontvangst van de goederen

8.1         Op het moment van aflevering van de bestelling, of het moment dat redelijkerwijs als aflevering kan worden beschouwd, gaat het risico van de bestelling over op de klant. Bij ontvangst van de bestelling dient de klant de bestelling direct te controleren op eventuele gebreken of schade/breuk. Eventuele problemen dienen waar mogelijk (bij direct uiterlijk waarneembare schade) direct te worden gemeld bij de vervoerder. Tevens dient de klant reclamaties binnen 24 uur per e-mail te melden aan Vineut. Bij een melding binnen 24 uur na aflevering zal Vineut de schadeclaim afhandelen met haar vervoerder of verzekeraar. Na 24 uur kan Vineut niet meer verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor schade als hiervoor vermeld omdat zij haar vervoer-/ transportbedrijf of verzekeraar op haar beurt ook niet meer aansprakelijk kan houden voor geleden schade.

Garantie

9.1         Vineut selecteert haar producten/wijnen zorgvuldig op echtheid en conditie. Vineut behandelt haar wijnen met de grootst mogelijke zorg, bij aankoop, opslag en verzending. Hoewel Vineut ernaar streeft om een kwalitatief product in te kopen en af te leveren, levert Vineut nu eenmaal oudere en exclusieve wijnen waarvoor het niet mogelijk is om enige vorm van garantie te bieden. Zij geeft derhalve geen garanties voor de kwaliteit van de geleverde wijnen wat betreft smaak, kurk(smaak) etc. Eventuele kurksmaak is doorgaans al bij de botteling in de kurk aanwezig (een besmetting van de wijn met bepaalde schimmels en/of bacteriën), en is voor Vineut ook niet te verhalen op de producent of haar verkopers. De klant koopt de wijn derhalve in de staat waarin deze zich bevindt. Vineut is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken die zij niet heeft kunnen waarnemen, óók niet als dit de wijn ongeschikt maakt voor het doel waarvoor de klant de wijn had bestemd, en het gebruiksgenot vermindert, op een wijze dat de klant, indien deze vooraf met het gebrek bekend zou zijn geweest, de wijn niet of voor een mindere prijs zou hebben gekocht.

9.3         Vineut doet haar uiterste best om de afbeeldingen van de aangeboden wijnen/producten zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven.  Vineut kan echter niet garanderen dat de weergegeven kleuren en etiketten niet enigszins afwijken van deze getoond op voorbeeldfoto’s.

Klachten

10.1       Mochten er onverhoopt producten van Vineut zijn die naar de mening van de klant niet aan de verwachting voldoen, dan kan de klant klachten altijd melden via e-mail of telefoon, onder vermelding van het order-/factuurnummer.

10.2       Vineut behandelt de klacht per omgaande en streeft naar een oplossing waarmee de klant tevreden is.

10.3       Nu de producten van Vineut allemaal alcoholische dranken zijn waarvan de waarde sterk afhankelijk is van de schommelingen op de markt en waarop Vineut geen invloed heeft, heeft de klant (behoudens de in deze algemene voorwaarden genoemde gevallen) niet het recht om de koop te ontbinden (de bestellingen bij Vineut zijn derhalve van het zogeheten ‘herroepingsrecht’ uitgesloten).

10.4       Daar Vineut handelt in bederfelijke waar, is het alleen mogelijk een bestelling te annuleren voordat deze is verzonden. Reeds gedane betalingen worden dan per omgaande terugbetaald.

Schade en aansprakelijkheid

11.1       Vineut is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11.2       Vineut is niet aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of onduidelijkheden in orders of mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig andere communicatiemiddel in het verkeer tussen haar website en de klant voor zover dit betrekking heeft op de relatie tussen partijen.

11.3       De hoogte van eventuele schade kan in geen geval hoger zijn dan de waarde van het factuurbedrag, eventueel nog te vermeerderen met de betaalde transportkosten (voor zover deze niet in het factuurbedrag zijn begrepen).

11.4       Vineut is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, milieuschade, schade als gevolg van opgelegde boetes voor het niet halen van een oplevertermijn (wanneer de klant producten/wijnen aankoopt en doorverkoopt aan derden zonder de goederen in het bezit te hebben, handelt de klant voor eigen rekening en risico) en eventuele schade die ontstaan tijdens transport dat plaatsvindt voor rekening en risico van de klant zelf (op eigen verzoek). Datzelfde geldt voor schade van welke aard of vorm ook door onjuiste en/of onvolledige gegevens die door de klant zijn verstrekt.

11.5       In alle gevallen is de termijn waarbinnen Vineut tot vergoeding van schade kan worden aangesproken, beperkt tot maximaal 1 jaar na aflevering van de bestelling.

Persoonsgegevens

12.1       Persoonsgegevens die benodigd zijn voor het plaatsen van uw bestelling worden door Vineut vertrouwelijk behandeld en niet aan derden beschikbaar gesteld. Met het plaatsen van een bestelling verklaart de klant de wettelijke minimum leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt (dan wel, afhankelijk van het land van herkomst, een andere hogere gerechtigde minimum leeftijd voor het kopen van alcoholische dranken).

Juridisch

13.1       Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en leveringen van Vineut aan de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, óók indien de consument woonachtig is in het buitenland. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

13.2       In geschillen inzake de aanbiedingen en/of leveringen van Vineut is de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant bij uitsluiting bevoegd om daarvan kennis te nemen.

Identiteit of the eigenaar 
Vineut
Geregistreerd te: Esbeek
kamer van Koophandelnummer: 72725272
BTW-nummer: NL001781490B84
E-mail: info@vineut.com
Telefoonnummer: +31 6 10006434

Contact van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 and 18:00 of middels email.